Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

 Otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas programma
"Administratīvie un sekretāra pakalpojumi"

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis
Programmas īstenošanas ilgums

640 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa

800,00 EUR (personām projekta ietvaros 5% līdzmaksājums - 40,00 EUR)

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 

 

 

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā tiks iegūtas zināšanas kā izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus un to atvasinājumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai. Tiks iegūtas prasmes kā sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā saskaņā ar organizācijas nomenklatūru, sastādīt arhīva izziņas u.c.

Programmas uzdevumi:

 • noslēgt un noformēt darba līgumus un citus LR Darba likumdošanā paredzētos dokumentus;
 • izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus un to atvasinājumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
 • nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai,
 • ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus,
 • veikt sanāksmju, lietišķo tikšanos un konferenču protokolēšanu,
 • pārzināt iesniegumu, pretenziju, priekšlikumu uzskaiti, reģistrēšanu, apriti un atbilžu sagatavošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
 • veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai,
 • sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā saskaņā ar organizācijas nomenklatūru,
 • veikt arhīva dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un organizācijas lietu nomenklatūrai,
 • sastādīt arhīva izziņas,
 • organizēt un vadīt organizācijas arhīva darbu atbilstoši LR likumdošanai,
 • izmantot biroja tehniku, informācijas datubāzes, elektroniskos sakaru līdzekļus un
 • specializētās lietvedības datorprogammas dokumentu noformēšanā, apritē, sagatavošanā nodošanai arhīvā, arhīva darba organizēšanā.

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dokumentu pārvaldība
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Datormācība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Lietišķā svešvaloda
 • Lietišķā etiķete
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Kvalifikācijas prakse

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās,
 • turpināt izglītību profesionālās tālākizglītības programmās,
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās,
 • izglītoties neformālās izglītības programmās

 

Jautājumi, informācija:

 

 Lektori:

Jolanta Brilte

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. LTPC pedagoģe, ‘’Biznesa augstskola Turība’’ Apkalpošanas dienesta vadītāja un lektore, žurnāla “Bilance” un portāla “iFinanses” rakstu autore.

 

Gunta Lagzda

Latviešu valodas pedagogs.

«